Quá trình khởi động của Router

10/04/2018 10:37:AM

Quá trình khởi động của router

  1. Một số khái niệm cơ bản về từ khóa liên quan đến quá trình khởi động của router:
  2. Các bước khởi động của Router:

2.1. Quá trình Post:


2.2. Load chương trình Bootstraps:

2.3. Tìm load file cấu hình ( Startup- config)

2.4. Giao diện CLI user mode:

    Google+